Konkurs plastyczny dla dzieci

Komunikat z 15.12.2020 roku - Dziękujęmy za przesłane zgłoszenia, trwa weryfikacja prac.

Komunikat z 29.12.2020 roku - Po 12 stycznia 2021 roku poinformujemy uczestników o wynikach konkursu.

Komunikat z 18.02.2021 roku - Skontaktowaliśmy się indywidualnie z uczestnikami konkursu. Nagrody zostały rozdane.

Regulamin konkursu plastycznego dla dzieci „MÓJ WYMARZONY DOM”

§1 CEL KONKURSU
Celem konkursu jest zachęcenie uczniów do twórczych poszukiwań w dziedzinie plastyki.

§2 ORGANIZATOR KONKURSU

 • 1. Organizatorem konkursu o nazwie „MÓJ WYMARZONY DOM” jest deweloper Alsecco - Mieszkania i Domy sp. z o.o. sp.k. (zwany dalej: „Alsecco”).
 • 2. Adres organizatora: ul. Kwiatkowskiego 1/12, 71-004 Szczecin.
 • 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu.

§3 ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

 • 1. Konkurs zostanie przeprowadzony wśród uczniów szkół podstawowych klas I-VI gminy Miasta Szczecin oraz gminy Kołbaskowo.
 • 2. Udział w konkursie jest bezpłatny.
 • 3. Konkurs polega na przygotowaniu pracy plastycznej o tematyce związanej z wymarzonym domem.
 • 4. Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi.
 • 5. Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną.
 • 6. Prace powinny być wykonane w formacie A4 (210 x 297 mm). Prosimy nie rolować, nie zwijać i nie składać prac.
 • 7. Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na organizatora prawa do publicznego rozpowszechniania pracy konkursowej oraz utrwalania i zwielokrotnianie pracy konkursowej dowolna techniką i w dowolnej liczbie egzemplarzy, na dowolnych nośnikach.
 • 8. Prace nie spełniające zasad uczestnictwa nie będą brane pod uwagę.
 • 9. Organizator nie odpowiada za zniszczenie prac w trakcie ich przewozu.
 • 10. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej pod adresem: http://www.mojwymarzonydom.alsecco.pl
 • 11. Sytuacje nieobjęte Regulaminem rozstrzyga organizator konkursu.

§4 OCENA PRAC KONKURSOWYCH

 • 1. Organizator rozstrzygnie konkurs wyłaniając laureatów spośród prac zgłoszonych przez uczestników
 • 2. Na odwrocie pracy powinny znaleźć się następujące informacje:
  - imię i nazwisko autora, klasa, nazwa szkoły
  - klauzula” zapoznałem się regulaminem konkursu MÓJ WYMARZONY DOM” - imię nazwisko rodzica / opiekuna prawnego
  - telefon kontaktowy / e-mail.
 • 3. Prace powinny zostać dostarczone w kopercie na adres siedziby „alsecco” lub przesłane w formie skanu na e-mail: konkurs@alsecco.pl
 • 4. Prace można składać elektronicznie lub nadsyłać pocztą lub przesyłką kurierską (na koszt nadsyłającego) do 15 grudnia 2020 r. (decyduje data wpływu)
 • 5. Na kopercie zawierającej prace należy umieścić dopisek: konkurs „MÓJ WYMARZONY DOM”
 • 6. Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych:
 • 1) Administratorem danych osobowych osób biorących udział w konkursie oraz ich rodziców/opiekunów prawnych jest „Alsecco”
  2) W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, za pośrednictwem adresu e-mail: konkurs@alsecco.pl.
  3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu podjęcia działań związanych z organizacją konkursu oraz przekazania nagród.
  4) Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), czyli wyrażona zgoda.
  5) Dane osobowe będą przetwarzane przez pracowników Alsecco a także podmioty przetwarzające dane osobowe na podstawie zawartych umów.
  6) Dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania konkursu do momentu wyłonienia zwycięzców oraz przekazania nagród, nie dłużej niż do końca marca 2021 r.
  7) Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo żądania dostępu do danych osobowych jego dotyczących, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych.
  8) Osoba, której dane dotyczą ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w konkursie.
 • 6. Zgłoszone prace zostaną ocenione organizatora.
 • 7. Kryteria oceny ustalone zostają w następujący sposób:

  a) zgodność z tematyką,
  b) estetyka pracy,
  c) oryginalność.

§5 OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU

 • 1. Zwycięskie prace wraz z informacją o ich autorach zostaną opublikowane na stronie internetowej: http://www.mojwymarzonydom.alsecco.pl
 • 2. Osoby nagrodzone oraz wyróżnione zostaną powiadomione pisemnie i/lub telefonicznie o wynikach konkursu.
 • 3. Zwycięzcy konkursu dodatkowo zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną na podany przez szkołę adres e-mail o wygranej oraz sposobie odbioru nagrody.
 • §6 Nagrody

   1) Organizator przyzna następujące nagrody - łączna ilość nagród 51:

   • - NAGRODA GŁÓWNA – WEEKEND RODZINNY NAD MORZEM W KOMPLEKSIE PLATINIUM REWAL APARTHOTEL
   • - DRUGA NAGRODA – TABLET 10 CALI - łącznie do przyznania 20 sztuk
   • - TRZECIA NAGRODA – OPASKA SPORTOWA SMARTBAND - łącznie do przyznania 30 sztuk